0

operaOK!

WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA:
operaOK!


To cykl premierowych video-instalacji barokowych i klasycznych oper realizowanych w obecnym czasie izolacji. Wychodząc od zaistniałej na świecie sytuacji (zamknięcia nas w domach, kontaktów możliwych tylko online), wynikającej z obostrzeń wprowadzonych ze względu na pandemię związaną z wirusem COVID-19, Warszawska Opera Kameralna otwiera projekt operaOK! i tworzy nową jakość artystyczną w sieci.

Dziesięć dzieł muzycznych powstałych w XVII i XVIII wieku – od L’Orfeo (1607 r.) C. Monteverdiego, przez Dido and Enea (1689 r.) H. Purcella czy Il Trionfo del Tempo e del Disinganno (1707 r.) G. F. Händla po Castora i Polluxa (1754 r.) J.-P. Rameau oraz Don Giovanniego (1787 r.) W. A. Mozarta – ukazanych zostanie w twórczej egzemplifikacji, możliwej do zrealizowania w chwili obecnej. Oznacza to, że elementy składowe inscenizacji (nagrania dźwiękowe, filmy, elementy scenografii) powstają całkowicie online a poszczególne elementy zostaną połączone w całość dopiero podczas montażu.

Świadomi trudności, jakie są związane z produkcją jednego choćby tytułu w obecnym czasie, decydujemy się stworzyć cykl tak, by pokazać różnorodne możliwości inscenizacyjne i interpretacyjne. Każdy tytuł zostaje skrócony do niezbędnego minimum (30 minut) a wyznacznikiem skrótów są: czas, sposób realizacji (nie każdy fragment muzyczny jest przystosowany do wykonania online) oraz spójność wypowiedzi artystycznej – nie ingerującej w zapis muzyczny przygotowany przez solistów, instrumentalistów MACV, zespół wokalny WOK pod twórczą opieką Marcina Sompolińskiego.

Decydujemy się na ryzyko artystyczne, bo nie chcemy pozostać bezczynni. Powaga sytuacji, skala rozprzestrzeniania się wirusa dotykająca najmocniej kraj, który zrodził operę – Włochy, skłonił nas do jakiejś formy reakcji wobec rzeczywistości. A ponieważ to, co mamy, czyli nasza wyobraźnia, warsztat, odwaga, potrzeba tworzenia wciąż nie zostały nam zabrane, chcemy dać świadectwo tego, co możliwe tu i teraz we wspólnotowym doświadczaniu i przeżywaniu sztuki.

W rozmowach i dyskusjach o tym projekcie, pojawiło się hasło „Born by heart, made in home” (copyright by Marcin Stefaniuk, inspektor MACV). Doskonale oddaje to, co właśnie robimy. Mając nadzieję, że twórczość w świecie rzeczywistym pozostaje wciąż w naszym zasięgu, na razie zapraszamy do spotkania z operą barokową w świecie wirtualnym.

Tomasz Cyz

kurator cyklu operaOK!

Celem projektu jest przybliżenie naszym Widzom repertuaru obecnego i przyszłego. WOK pragnie podtrzymać u swoich odbiorców zainteresowanie ofertą kulturalną, aby po okresie zawieszenia działalności artystycznej, WOK z powodzeniem mogła ją kontynuować, nie tracąc wypracowanego poziomu sprzedaży biletów.  

***

operaOK!

OperaOK! is a series of premiere baroque video installations and classical operas prepared during this period of lockdown. Regarding the current situation in the world (self-isolation, only online contact), resulting from restrictions imposed due to COVID-19 pandemic, the Warsaw Chamber Opera starts the new project operaOK! and creates a new artistic quality available online.

Ten musical works from the 17th and 18th centuries – starting from L’Orfeo (1607) by C. Monteverdi, through Dido and Enea (1689) by H. Purcell or Il Trionfo del Tempo e del Disinganno/The Triumph of Time and Disillusion (1707) by G. F. Händel, Castor and Pollux (1754) J.-P. Rameau and Don Giovanni (1787) by W. A. Mozart – will be presented in creative exemplification that is possible to be realised at this time. This means that the components of the staging (sound recordings, films, stage design elements) are created completely online and the individual elements will not be combined until the final montage.

Being aware of the difficulties that are associated with the production of one single title at the present time, we decided to create a cycle in such a way to show you a variety of staging and interpretation possibilities. Each title is shortened to the minimum necessary (30 minutes) and the abridgements are determined by: time, manner of performance (not every musical fragment is adapted for online performance) and coherence of artistic expression – not interfering with the musical notation prepared by soloists, MACV instrumentalists, WCO Vocal Ensemble under the attentive musical direction of Marcin Sompoliński.

We decided to take on the artistic risk, since we do not want to stand idly by. The gravity of the situation, the scale of the virus spreading and most strongly affecting the country where the opera was born – Italy, led us to some form of response to the reality. And since we still have to offer our imagination, workshop, courage and the need to create that have not yet been taken away from us, we want to bear witness to what is possible here and now in the common communication and experience of art.

When discussing this project, there has appeared one phrase “Born by heart, made in home” (copyright by Marcin Stefaniuk, MACV inspector). It so perfectly represents what we are doing now. Hoping that creativity in the real world is still within our reach, for now we invite you to meet the baroque opera in the virtual world.

Tomasz Cyz
curator of the cycle operaOK!


Odcinek 1 / Episode 1
Odcinek 3 / Episode 3
Odcinek 5 / Episode 5
Odcinek 7 / Episode 7
Odcinek 9 / Episode 9

Odcinek 2 / Episode 2
Odcinek 4 / Episode 4
Odcinek 6 / Episode 6
Odcinek 8 / Episode 8
Odcinek 10 / Episode 10


Warszawska Opera Kameralna swoimi działaniami artystycznymi online wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom i naszej chęci dzielenia się pasją i zaangażowaniem, wynikającymi z potrzeby serca. Jednocześnie czekamy na moment, gdy będziemy mogli gościć Państwa w naszych Teatrach: scena WOK al. Solidarności 76b i Basen Artystyczny ul. Marii Konopnickiej 6. Przypominamy, że bilety na nasze wydarzenia stacjonarne będzie można nabyć bezpośrednio w kasach lub zakupić online po przywróceniu działalności w siedzibie.

CYKL „OPERAOK!” STWORZONY JEST W RAMACH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH WARSZAWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ. TO ODZEW TWÓRCÓW SPEKTAKLI NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z ZAWIESZENIEM DZIAŁALNOŚCI TEATRÓW W MARCU 2020 R. Z POWODU PANUJĄCEJ PANDEMII WIRUSA COVID-19. „OPERAOK!” JEST INNOWACYJNYM POMYSŁEM AKTYWIZUJĄCYM ARTYSTÓW I PRACOWNIKÓW WOK W CZASACH WYŁĄCZENIA TEATRÓW Z DZIAŁALNOŚCI NA SCENIE. WSZYSTKIE NAGRANIA DŹWIĘKOWE POWSTAŁY W CZASIE IZOLACJI W DOMACH MUZYKÓW NA PRZEŁOMIE MARCA I KWIETNIA 2020. AUTORAMI NAGRAŃ VIDEO WYKORZYSTANYCH W PRODUKCJI BYLI SAMI ARTYŚCI.

Projekt ma charakter promocyjny. W czasie wyłączenia Instytucji Kultury z powodu COVID-19 służy do podtrzymania relacji z widzami, pozyskania nowych odbiorców, prezentuje możliwości, jakimi dysponuje WOK oraz zachęca do zapoznania się z bogatym dorobkiem Opery i odwiedzin po ustaniu pandemii.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Flag_of_the_United_Kingdom.svg_.png

The Warsaw Chamber Opera with its online artistic activities meets your expectations and our desire to share passion and commitment resulting from the need of the heart. At the same time, we are waiting for the moment when we will be able to welcome you again in our Theatres: WCO stage al. Solidarności 76b and Artistic Pool ul. Marii Konopnickiej 6. We would like to remind you that the purchase of tickets at our box offices or via online for our stationary events will be available after the business restoration at the premises.

Font Resize
Contrast